Gordon (Gordie) Richardson

Mailed 8/15/22 - Received 10/17/22

1966 Topps